სკოლა არეა

 

სკოლა არეა

პრიორიტეტები და სტრატეგია

 

*თანამედროვე მოთხოვნების შესაბამისი სასწავლო სააღმზრდელო პროცესებისა და სამუშაო გარემოს ორგანიზება.
*მატერიალურ ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება.
*უსაფრთხო, ორგანიზებული და კარგად დისციპლინირებული გარემოს შექმნა.
*მასწავლებელთა კვალიფიკაციის ამაღლება.
*სკოლის ფინანსური მართვა და კონტროლი.
*სკოლის კომპიუტერიზაცია.
*სკოლის პარტნიორული ურთიერთობები
.